Imádságok

Imádkozni az imádságon keresztül tanulunk meg. Mások tapasztalatai és tanácsai fontos és értékes segítség imaéletünk számára, azt azonban nem helyettesíthetik. Törekedjünk arra, hogy minden nap imádkozzunk, és ezáltal az irgalmas és igazságos Isten iránti szeretetben növekedjünk, ami által felebarátunk iránti felelősségünk is megújul. Földi életünk legyen ama tevékenység gyakorlása, melyet a mennyei dicsőségben a szentek tesznek: Isten dicsérete és imádása.

Kérünk, Istenünk,
cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal
és kísérd segítségeddel,
hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük,
és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Atyám!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk.

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

 


 

Uram, életemben oly  sok az árnyék,  de Te azt  akarod, hogy fény  legyek.

   Bennem még  oly  sok  a  homály, de  Te  azt  akarod,  hogy  testvéreimnek

   világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet

   hozzád vezessem, Hozzád vonzzam.  Oly üres és íztelen  vagyok Uram, de  Te

   azt akarod, hogy  a só legyek.  Uram, Te légy  életem fénye,  világossága,

   íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!

 

           

     Az együtt imádkozó család
      együtt marad …
Az a család, amelyik közösen imádkozza a rózsafüzért,
bizonyos mértékig reprodukálja a názáreti otthon légkörét:
Jézust helyezi a középpontba,
Vele osztják meg az örömöket és fájdalmakat, kezébe helyezik
a bajokat és terveket, Tőle nyernek reményt és erőt az út folytatásához.

 

 

II.János Pál pápa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Szőlössy Tibor:
            Kárpátaljai Miatyánk

 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, bocsáss meg nékünk, mert kételkedtünk. Nem abban, hogy vagy-e egyáltalán, hanem azért, hogy oly messzire kerülvén egymástól ki mertük mondani, meg mertük kérdezni egymástól és magunktól: Atyánk, miért hagytál el minket? Miért csuktad össze pilláidat ránk letekintvén, megfosztva minket hitet éltető szemeid fényétől és melegétől? Bocsásd meg, mert mi hagytunk el Téged. Te ezt tudod, de lelki megnyugtatásunkért, gyónásként hadd mondjuk:

Atyánk, a sátán kerített hatalmába minket, elrabolta mindenünket, egyik kezünkben kenyeret tartottunk, a másikkal fedelet magunk és szeretteink fölé - ennyit hagyott meg nekünk. Gyarló emberként féltünk imára kulcsolni kezeinket, mert elejtvén valamelyiket - megsemmisülünk. Szenteltessék meg a Te neved, mert reménytelenségbe tiport évtizedeinkben neveddel tettük elviselhetővé testi-lelki fájdalmainkat, vágyva-remélve országod eljöttét.

Ne vádolj minket türelmetlenséggel, de legyen meg a Te akaratod már ma, amint a mennyekben, úgy a földön is. A mindenség végtelenjében földi létünk. pillanatnyi: add meg hát Atyánk, hogy élni akarásunkat a Te akaratod tegye elviselhetővé. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és holnap is. Add, hogy búzánkat anyaföldünkbe vethessük, kenyerünket anyanyelvünkön nevezhessük. Adj biztató kitartást, hogy ne süllyedjünk a napi küzdelmek kilátástalanságába, hogy feléd fordíthassuk kérges tenyerünket és érdes lelkünket, hogy legyen bátorságunk és időnk Téged kérni: bocsásd meg vétkeinket, taníts meg újra, hogy őszintén valljuk és tegyük: mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mi, akik végigszenvedtük a poklok éveit, hova vétkek kényszerítettek vétkezni, kérünk: adj erőt és időt megbocsátani embereknek, nemzeteknek, évtizedeknek. És ne vígy minket a kísértésbe, hogy elégedettek legyünk magunkkal, ne engedd, hogy sanyargatóink szenvedéseit látva-hallva, a bosszú bódulatába zárkózva kárörvendjünk. Szabadíts meg a gonosztól, mely itt van közöttünk felöltvén az anyagiasság és önimádat csábító palástját. Bízva és reménykedve fordulunk most és mindig Hozzád: tarts meg szülőföldünkön, emelj fel magadhoz, add meg Atyánk, hogy kegyességed tanúi és részesei legyünk, mert Tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicsőség most és mindörökké, Ámen.

               

Hiszem,Istenem és  Megváltóm,  erősen hiszem,  hogy  az  Oltáriszentségben
   vagy, mint igaz Isten és igaz ember.
   Hiszem, hogy a  te tested, a  te véred, a  te lelked, a  te Istenséged  és
   szent emberséged egészen bennfoglaltatik  e szent ostyában, habár    szemeim  mindebből semmit sem látnak. Ámen
                              Szalézi Szent Ferenc

        
   

Nekem Te  vagy az  Uram, akinek  akaratát a  sajátoménál jobban  szeretem!
   Mivel nem tudok  állandóan szavakkal  imádkozni; ha  valaha is  imádkoztam
   igazi odaadással,  most halld  meg kiáltásomat!  Fogadd kegyesen  a  Téged
   kérlelő odaadást, mint  végtelen kiáltást;  s hogy  szavaim még  méltóbbak
   legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak erőt és állhatatosságot!

                                      

    
 

 Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom,
   De amit rám mértél szívesen hordozom.
   Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz.
   Eléd térdelek, bár milyen csapást adsz.
   Te Krisztus vagy - mégis összerogytál,
   Én ezerszer kisebb porszem a pornál.
   Viszem a keresztem - csak erőt adj hozzá,
   Ha Neked úgy tetszik, - váljak áldozattá.
   Minden bűnömet, bocsásd meg nekem,
   Hogy a másvilágra tisztám érkezhessem.
   Légy irgalmas hozzám, mennynek, földnek Ura,
   Könyörögj érettem, Jézusnak szent Anyja. Ámen

     

Istenem, te minden  ember szívébe beleoltottad  a reményt, de  keresztény,
   természetfeletti reményt  csak te  adhatsz nekünk.  Add meg  nekem ezt  az
   erősséget, add meg minden  nekem kedvesnek és  minden hívő léleknek!  Add,
   hogy ez egész  életünket, szenvedésünket és  halálunkat fényesebbé  tegye,
   átváltoztassa, s nekünk ebben az életben, különösen a csalódások és gondok
   napjaiban, benső erőt és bízó bátorságot adjon! Ámen

 

Nyugat-afrikai ima

Örömöm hadd szálljon feléd, Uram,            
mint a madarak röpte.
Legyen tiéd ez a mai nap:
Minden fényével
és minden borújával,
minden bajával
és minden örömével.
Te adsz minden napot, Uram:
Alleluja!


(Bánhegyi Miksa fordítása - Forrás: Híd az Égbe- A világ legszebb imái, Szent István Társulat, Bp., 2003., p.164.)

 

 

                            

 

                   

0.041 mp